Các phương tiện được kết nối và tự hành trong tương lai

Các bước trong tương lai

Để cải thiện khả năng đại diện và phân tích các tương tác phức tạp ảnh hưởng đến giao thông và di chuyển, các nhà nghiên cứu đang làm việc để nâng cao POLARIS và Autonomie nhằm giải thích tốt hơn các lựa chọn công nghệ CAV (như các mức độ tự động hóa khác nhau) và tác động của chúng đối với  . Họ cũng đang xem xét các công nghệ di động mới, chẳng hạn như các công ty mạng lưới giao thông và dịch vụ chia sẻ xe hơi.

Rousseau cho biết: "Các phương pháp tiếp cận mô hình và mô phỏng của chúng tôi là rất quan trọng để dự đoán nhu cầu vận chuyển và  của quốc gia chúng ta. Bằng cách tiếp tục nâng cao các công cụ và kỹ thuật này, chúng tôi sẽ được trang bị tốt hơn để cung cấp các công cụ và giải pháp đáp ứng nhu cầu trong tương lai".

Công trình này đang được tài trợ bởi Văn phòng Công nghệ Xe DOE (VTO) thuộc Hệ thống và Mô hình cho Nghiên cứu Tăng tốc trong Giao thông Vận tải (SMART), một sáng kiến ​​của Chương trình Hệ thống Di động Hiệu quả Năng lượng (EEMS). David Anderson, Giám đốc chương trình Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (EERE) của Văn phòng DOE, đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập khái niệm dự án, thúc đẩy việc thực hiện và cung cấp hướng dẫn liên tục.